вторник, 8 ноември 2011 г.

Всяка болница с АГ-отделение, ще съобщава онлайн от 1 януари 2012 г., до 24 часа за ражданията извършени в нея

Информацията ще се подава в електронния регистър на МЗ, което ще даде възможност да се повиши контролът над лечебните заведения, спиране манипулациите при вписванията на ражданията, осигуряване максимална сигурност и качество за пациентите и персонифициране отговорността на всички, участвали в обслужването на родилката и новороденото.
Регистърът на ражданията, ще се намира в изчислителния център на МЗ в Националният медицински координационен център (НМКЦ) и ще се поддържа от отдел „Електронно здравеопазване“, е вторият електронен регистър, който създава МЗ през тази година – първият беше на инвазивната кардиология.
Вписването ще се осъществява от оторизиран специалист, който ще носи персонална отговорност за достоверността на данните и ще влиза в системата с електронен подпис. Дори когато се налагат поправки,  допълнения и т. н., първоначалният запис ще бъде запазен, а служителят, който въвежда новите данни, ще може да бъде идентифициран с неговия електронен подпис.По думите на здравния  министър д-р Стефан Константинов, това е единствения начин правата на пациентите да бъдат максимално защитени и контрола над дейността в лечебните заведения да стане по-ефективен..

В регистъра, за чието изграждане са вложени 28000 лв., освен информация за състоянието на раждащата жена от постъпването й в родилното отделение до напускането му като мястото, датата и часа на раждането и данни за детето – пол, килограми, състояние, ръст, ще се вписват и данни за всяка конкретна манипулация по време на родовия процес с имената на лекарите и акушерките, които са били в обслужващия екип, как е протекло самото раждане, дали бременността е ин витро и дали майката се отказва от детето си.
В момента системата се апробира в столичната  АГ-болница „Шейново”, данни подават вече и Университетска болница „Майчин дом” и болницата в Тутракан.
Достъп до пълната информация в регистъра ще има МЗ т.е. ще се чете само от администрацията и няма да е достъпна между болниците, а всеки човек ще може да вижда в реално време колко деца са се родили в отделните области на страната
Д-р Константинов е категоричен, че личните данни ще са защитени. До две години родилният регистър ще се свърже с ГРАО. 
Дейността на министерството в тази посока ще продължи и занапред. Със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансира изграждането на следните електронни услуги:

-Интегрирана електронна информационна система в здравеопазването. МЗ получи 9.7 млн. лв. за изграждането и от Европейския социален фонд (ЕСФ) по схема "Национална здравно-информационна система" на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а срокът за реализирането на проекта е 27 месеца. С изграждането на информационната система МЗ има за цел да подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите медицински услуги.

Интегрираната информационна система ще дава възможност за по-добър контрол на процесите в здравеопазването чрез обмен на информация в реално време. Чрез нея ще се събират данни за оказаните здравни услуги в страната, броя преминали пациенти, разходите за диагностика и лечение, извършваните скринингови програми. По този начин всеки един медицински преглед или операция ще бъдат отчитани в момента на извършването им. Част от нея е изграждането на електронна рецепта, електронно досие на пациента, което ще залегне и в основата на електронната здравна карта. Освен това електронната система ще свърже информационните системи на НЗОК, НЕЛК, НАП и др. По време на проекта да ползват системата ще бъдат обучени и 1000 здравни служители и 7000 доставчици на здравни услуги.

-Регистър на ТЕЛК и НЕЛК-Проектът ще струва 798 хил. лв. и трябва да е готов до края на 2012 г. В него е предвидено да се обучат и включат 360 лекари и 250 немедицински лица от системата на медицинската експертиза. Проектът има за цел да свърже чрез единна система всички структури на ТЕЛК, НЕЛК и РКМЕ. По този начин те ще могат да обменят данни по електронен път и по-бързо да се извършва освидетелстването на хората, както и да се засили контрола над тази дейност. Електронната система предвижда да има връзка и с други заинтересовани институции като НОИ, НЗОК, МТСП и др.

-Регистър на трансфузионната хематологията-МЗ получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология. Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници. В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители. Това ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й.

-Информационна система за онкологичните заболявания-Тази система ще подпомага ранното откриване на онкологични заболявания и се разработва по проекта „Спри и се прегледай”. В нея ще фигурират всички лечебни заведения, които се занимават с тази дейност, както и пациентите, които ще бъдат поканени за скринингов преглед. Така ще се отсяват рисковите групи и ще се увеличи възможността за откриване на ракови заболявания на ранен етап, които ще се приканват на профилактични прегледи. Регистърът трябва да стартира през 2012 г.

-Регистър по акредитацията на лечебните заведения и обучението на медицинския персонал

Регистър на медицински изделияизграждането му ще струва около 150 хил. лв. В него ще се регисрират всички медицински изделия, заплащани с публични средства,. Регистърът ще бъде публичен и ще стои на сайта на ИАЛ.. С този проект ще се повиши обществената информираност и ще се подпомогне възможността за контрол при разходването на средствата за медицински изделия. Ще се постигне прозрачност на процесите и избягване на злоупотреби при заплащането на медицинските изделия с обществени средства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар