вторник, 4 август 2015 г.

МЗ е готово с наредбата за отстъпки от цените на лекарстватат. е с наредба №10, която регламентира условията и реда за заплащане на лекарства, медицински изделия и диетични храни.
НЗОК всяка година ще провежда задължително централизирано договаряне на отстъпки на лекарствата, включително и на препаратите, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Процесът обхваща не само лекарствата за домашно лечение, но и препаратите без аналог, лекарствата с ново международно непатентно наименование и медикаментите за онкоболните, съгласно промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които бяха приети наскоро от НС.
С поправките се регламентира и процедура за допълнителни еднократни отстъпки от цените на лекарствата освен договорените, които фармацевтичните компании да възстановяват пряко на НЗОК. Те ще се изчисляват на база прогнозируем ръст на разходите на Касата. Записано е, че допълнителната отстъпка трябва да е от 5 до 15% от прогнозируемия ръст на годишния оборот за 2015 г. и ще се изчислява по специална формула. Лекарствата, за които не са договорени отстъпки, няма да бъдат плащани от Здравната каса от следващата година, посочва се в текстовете на проектонаредбата.
Ако до края на календарната година не се договорят отстъпки, Касата ще спре да плаща за съответните препарати от 1 януари на следващата година, записано е в предложенията за промени в наредбата. Фармацевтичните компании, които искат за първи път да включат медикаменти в Позитивния списък, ще трябва задължително да договорят с НЗОК отстъпка от цената. За ново включените в списъка лекарства се предвижда здравната каса да започне да плаща от следващата календарна година. Същото правило важи и за лекарствените продукти с нови международни непатентни наименования и новите показания на съдържащите се в списъка лекарствени продукти по международно непатентно наименование. МЗ предлага да се договарят отстъпки от стойността за опаковка, от референтна стойност за група лекарства, както и отстъпки „в натура“ - т.е. фармацевтичните компании да плащат за диагностика и проследяване на лечението на пациенти, които ползват съответните препарати. Възможно е и да се договори комбинация от трите варианта. Договорените отстъпки ще се разпределят между НЗОК и здравноосигурените лица пропорционално на нивото на заплащане на съответния продукт. Те ще се описват в специални договори, като промени ще са възможни само ако фармацевтичните компании предложат още по-ниска цена. Възходяща ревизия на цената на медикаментите няма да е възможна в сроковете на действие на договорите, които се предвижда да влизат в сила от началото на всяка календарна година и да са със срок на действие една година.
Всяка година до 1 октомври НЗОК ще приканва притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти да предложат отстъпките си. Компаниите трябва да внесат предложенията си в НЗОК в срок от един месец след поканата. Предложенията ще се гледат от постоянна комисия към здравната каса. Комисията ще може да поиска от компаниите да отстранят нередности и несъответствия с нормативната уредба от предложенията си в рамките на три дни, както и още по-ниска цена. Ако в целия процес до договаряне не се стигне, ще се счита, че за съответните продукти не са договорени отстъпки. Общият размер на договорените отстъпки не може да бъде по-нисък от определена минимална стойност на намаление на прогнозната обща сума на разходите на НЗОК за следващата календарна година за съответните притежатели на разрешение за употреба на медикаменти. Тази прогнозна сума ще се определя по специална методика. Отстъпки ще могат да се договарят през цялата календарна година за лекарства с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния списък, както и за лекарства от списъка, за които не е предвидено централизирано договаряне. Предвижда се първото договаряне по реда на наредбата да стартира в 10-дневен срок от влизането й в сила. Договорките ще влязат в сила от датата на сключване на договорите, а не от началото на 2016 г., за да се облекчи бюджетът на касата. Мнението на фармацевтичните компании От Българската генерична фармацевтична асоциация подкрепят проекта за изменение и допълнение на наредба 10. В становище на организацията се посочва, че наредбата трябва да бъде обнародвана максимално бързо, защото „има потенциала бързо и ефективно да изпълни целите на „пакта за стабилност“, без да бъде необходимо извършването на допълнителни промени в българското законодателство“. От Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България обаче посочват, че заради методиката за изчисление на отстъпките цялата тежест от нарастването на публичните разходи за лекарства би се прехвърлила върху част от фармацевтичните компании под формата на задължителни отстъпки от цените на медикаментите. Според асоциацията няма икономическа логика при подобен модел на договаряне на отстъпки. Процедурата освен това, според организацията, противоречи на редица норми в българското и европейското законодателство, доколкото въвежда задължителни отстъпки под формата на скрита държавна такса за определени лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, посочва се в становище на асоциацията. Асоциацията подчертава, че съгласно Закона за здравното осигуряване наредбата трбява да урежда условията, реда и критериите за договаряне на отстъпки, но не и размера им. Затова организацията призовава да не се приема методика за определянето на задължителни минимални отстъпки. Ако все пак здравното министерство е решило да приеме такава методика, организацията предлага три алтернативни варианта, които включват критерии като средното увеличение на разходите на Здравната каса за лекарства за последните три години, изразено в процент, планираното увеличение на приходите на Касата, ръста на БВП за предходната календарна година, прогнозни разходи на НЗОК за лекарства за следващата година. Асоциацията настоява да отпадне и въвеждането на ретроспективно действие на механизма за договаряне на отстъпки от цените на лекарствата за 2015 г.

Investor.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар