неделя, 2 август 2015 г.

Кабинетът одобри отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г.В Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. са заложени приходи и трансфери в размер на 2 823110 хил. лева и разходи и трансфери в размер на 2 823110 хил. лева. С последвалите изменения
приходите и трансферите са увеличени с 225 000 хил. лева., а разходите и трансферите - с 325 000 хил. лева.
Утвърдено е и отрицателно бюджетно салдо в размер на 100 000 хил. лева.
В приходната част увеличението е в размера на здравноосигурителните приходи, където са добавени допълнителни трансфери от централния бюджет в размер на 225 000 хил. лева. В разходната част увеличението е в размера на здравноосигурителните плащания, в т. ч. за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели-с 25 000 хил. лв., с 10 000 хил. лв. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, с 40 000 хил. лв. за лекарствена терапия при злокачествени заболявания и с 250 000 хил. лв. за болнична медицинска помощ.
През годината 76 551 хил. лв. от средствата, заложени в бюджета за здравноосигурителни плащания и плащания от трансфери от МЗ, са отчетени като трансфери съгласно указания на МФ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар