сряда, 5 юни 2013 г.

Отворено писмо от НСОПЛБ………………………………………………До
………………………………………………Председателите на
.……………………………………………   парламентарно представените партии
………………………………………………в 42-то Народно събрание


Уважаеми дами и господа народни представители, 

Гласуваната от вас поправка в Наказателния кодекс, която инкриминира посегателството над лекари и персонал, както и над учителите е акт, който приветстваме.
Така формулираната поправка обаче решава проблема само за част от медицинското съсловие. Извън закрилата на променения закон остават всички лекари, специалисти по здравни грижи и др., които работят в лечебни заведения и дежурни кабинети извън центровете и филиалите за спешна медицинска помощ.
Общопрактикуващите лекари и техните сътрудници също извършват домашни посещения, дават дежурства в „дежурни кабинети“, осъществяват дейността си в амбулатории, разположени в отдалечени райони, а също и малки населени места, където съществуват предпоставки за насилие. Подобно е положението и при колегите от извънболничната специализирана помощ. Дори работещите в заведенията за болнична помощ не са напълно защитени от насилие. Примери за това могат да бъдат открити в близкото минало.
Ето защо предлагаме следната промяна в текста на законопроекта за изменение и допълнение на наказателния кодекс:
§1. В Чл. 131 ал.2 след думите „ ...Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност...” се добавя „.., медицински специалист и персонал в лечебно заведение за извънболнична, болнична помощ, дежурен кабинет и Центровете за спешна медицинска помощ, или учител в детска градина, основно, или средно училище...”
Чл. 131 ал.2 добива следния вид:
Чл. 131 ал.2 За причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност, медицински специалист и персонал в лечебно заведение за извънболнична, болнична помощ, дежурен кабинет, или учител в детска градина, основно, или средно училище при или по повод изпълнение на службата или функцията му наказанието е лишаване от свобода:
1. от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда;
2. от три до десет години при средна телесна повреда;
3. от една до пет години при лека телесна повреда по чл.130, ал.1;
4. до три години при лека телесна повреда по чл.130, ал.2.
Надяваме се да приемете нашето предложение, което създава сигурност и е предпоставка за по-спокойна и безопасна среда за работа в лечебните заведения

........................................................................За УС на НСОПЛБ
………………………………………………Доц. Любомир Киров

Няма коментари:

Публикуване на коментар