вторник, 4 декември 2018 г.

Становище на БТПП относно: Избор на модели за промяна на здравната система.


                                                                     ДО

                                                                     Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

                                                                     МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
                                                                     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    
                                       УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) след като се запозна в детайли с предложените модели за нова здравна система и на базата на участието си (чрез сдружение GS1 България) в работни групи, които разглеждаха на експертно ниво предложенията, изразява следното становище:
БТПП е напълно убедена, че действащата здравна система не работи ефективно. Има необходимост от промени, които да осигурят по-високо качество на здравните услуги, подобряването на здравословното състояние на гражданите и снижаване на смъртността. В този смисъл Палатата подкрепя усилията на Министерство на здравеопазване, насочени към търсене на решения за подобряване на здравната система у нас.
В действащия модел на здравно осигуряване, средствата които постъпват са повече от достатъчни, но монополната позиция на НЗОК, липсата на конкуренция на ниво избор на здравно осигурените лица, както и други фактори правят системата неефективна.
Липсват ясно разписани правила за качество на медицинската помощ, на финансовата и правната рамка. Липсват внедрени стандарти, които да осигуряват възможно най-обективно и точно събиране и отразяване на информация за извършените дейности, позволяваща по-ефективен контрол (който също липсва понастоящем и се допуска разпиляване на средства за неизвършени дейности или нарочно/преднамерено вписване на дейности/манипулации с цел усвояване на средства, плащането на които не е правомерно.
Според Палатата решаването на проблемите в здравеопазването включва мерки като: въвеждане на електронно здравеопазване, преразглеждане на заплащането по клиничните пътеки, премахване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги, мерки срещу злоупотребите при лекарствата, увеличаване на профилактиката и не на последно място задържане на квалифицираните български лекари в страната. Считаме, че тези наши предложения могат да бъдат доразвити в модел А.
БТПП в рамките на експертните обсъждания предложи внедряването на глобални стандарти по отношение на идентификацията както на  пациенти, лекарства, медицински изделия, така също и на процеси, касаещи документооборота и логистиката в болниците. Тези глобални стандарти предоставят висока проследимост и прозрачност, подобрено управление на процеси, следене на сроковете на годност, приема на лекарства от пациентите и други. Акцентирахме, че използването на глобалните стандарти ще помогне за оперативната съвместимост между отделните болнични системи и системи, обслужващи сектора.
Поставяме и като важни въпроси доплащанията и солидарността в здравния сектор. Както наскоро Националната агенция за приходи по инициатива в свои анализ за намаляване на сивия сектор, отбеляза като ключов въпрос еднаквите здравни права, които имат гражданите, независимо от техния осигурителен принос.
БТПП вижда промяната на здравеопазването в насока развитие на представения модел А, като отчитаме и необходимостта от предоставянето на допълнителна информация, разчети и анализ.
Палатата счита, че предлаганият модел Б на едновременно задължително здравно осигуряване и задължително здравно застраховане няма аналог в нито една европейска държава. Необходимите за изграждането и функционирането на модела Застрахователен пул, Осигурителен пул и Гаранционен фонд ще доведе до намаляване на сумите постъпващи в здравната система (понеже ще бъдат отклонени към изграждането на пуловете и фонда), които би трябвало да се разходват за медицински дейности. Тези аргументи ни дават основание да отхвърлим модел Б.

                                                                     С уважение,

                                                                    Цветан Симеонов
                                                                    Председател на УС  на БТПП

Няма коментари:

Публикуване на коментар