понеделник, 2 февруари 2015 г.

С преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се предлагат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицинаПредвижда се задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, приложими за домашно лечение и при злокачествени и други заболявания в болничната
помощ, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и тези с ново международно непатентно наименование, заплащани извън стойността на оказваната медицинска помощ. Такова договаряне ще се извършва и по отношение на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща в изпълнение на национални програми със средства от бюджета на МЗ. Лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки, няма да се заплащат от НЗОК. Целта е да се създадат условия за постигане на баланс между финансовите възможности на Касата и на притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти.С промените в закона се създава механизъм за договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък за лекарствени продукти, които увеличават разходите на НЗОК. Предвижда се въвеждане и на оценка на здравните технологии при включване в Позитивния лекарствен списък на иновативни лекарствени продукти, които изискват внимателен анализ на тяхната ефективност. Създава се процедура за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти на период от три години. По този начин Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ще извършва периодична последваща оценка на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък, въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако - икономически показатели. Лекарствените продукти, за които в процедурата по поддържане на реимбурсния статус се докаже липса на ефективност при тяхното прилагане, ще се изключват от Позитивния лекарствен списък, а притежателят на разрешение за употреба на съответния лекарствен продукт ще е задължен да възстанови на НЗОК средствата, които тя е заплатила за тяхното закупуване.
Здравният министър д-р Петър Москов се надява още следващата седмица промените да влязат в Народното събрание. Той ги определи като насрещен отговор на държавата на констатациите на европейските ни партньори за това, че оценката на дейността на системата на здравеопазване у нас е на много ниски нива.
Промените ще влязат в сила, след като бъдат одобрени от парламента и се обнародват в „Държавен вестник".
КНСБ изразява своето дълбоко възмущение от факта, че правителството одобрява нормативни актове от обхвата на тристранното сътрудничество, без да е потърсило консултация със социалните партньори. Това се казва в официално изявление на синдиката до медиите.
Според председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров готвените промени противоречат на Закона за задълженията и договорите. В член 111 е записано, че давностният срок за периодичните плащания е три години. Така че няма как да се изискват плащания преди 2012 г. Това, което не е платено преди три години, вече е погасено и не може да бъде изискано. Дори да се обърнеш към съда, той ще прекрати претенциите ти, коментира д-р Кацаров.
"Действително се опрощават, не се събират принудително, но това не означава, че човек няма задължения", каза д-р Ваньо Шарков. Той допълни, че според юристите, с които екипът на МЗ се е консултират, няма противоречие между идеята на д-р Москов и нормативната уредба.
„Преди 4 г. Конституционният съд излезе с решение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с което приравни осигурителните вземания с данъчните. По този начин и давността на осигуровките също стана 5-годишна като при данъците", допълни за в. „Труд" д-р Емил Райнов (БСП), зам.-шеф на здравната комисия. Просто казано няма как държавата да търси неплатени вноски преди 2010 г. „Има изключения, при които при започнала данъчна проверка срокът може да се увеличи с още 5 г., но това са съвсем конкретни казуси. Така или иначе няма как да се изискат вноски отпреди 15 г.", допълниха депутати от ДПС и ГЕРБ.
Коментарът на председателя на здравната комисия ген. Стоян Тонев (ГЕРБ) бе, че предложената от д-р Москов мярка е като при събиране на дългосрочен дълг. Според експерти в системата ще стане още по-голяма каша и заради чл. 40 от ЗЗО. Според него самоосигуряващите се извършват годишно изравняване на осигурителния доход според данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят до срока на подаването й. Т.е. ако си фризьор, ти си длъжен да преведеш авансово здравни вноски. А в края на годината попълваш данъчна декларация, с нея изравняваш дохода си и върху него плащаш останалата част от дължимите осигуровки. Преди да стигнат за одобрение от правителството законовите промени, внесени от министрите, минават на съгласувателна процедура през останалите ведомства т. е. поправката здравните вноски да се плащат 15 г. назад е пропуск не само на МЗ , но и на Министерския съвет.Освен това не може да гониш хората за осигуровки от 15 г. при положение, че държавата осигурява за здраве групите, за които отговаря, с 4% вноска т. е. тя е най-неизрядният платец.
Няма коментари:

Публикуване на коментар