петък, 7 декември 2012 г.

БТПП с нова услуга - предоставяне на безплатни консултацииТе са изготвени от най-добрите и изявени специалисти, в следните области:
• Трудовоправни и осигурителни отношения;
• Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
• Повишаване адаптивността на работниците;
• Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
• Приложение на системата GS1 /маркиране с баркод и електронен обмен на данни/.

Чрез тази безплатна услуга в посочените области превантивно ще могат да се подпомагат работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни, с цел защита на интересите на всяка една от тези категории участници в трудовия пазар, за да се постигне ограничаване на неформалната икономика.
Екипът, работещ по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и действия за ограничаването й“, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представи нова услуга „Безплатна консултация”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От нея още могат да се възползват всички от младите хора до тези в пенсионна възраст.
С нея се изпълняват общите и специфичните цели на проекта, чрез превантивни действия за ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената нетърпимост към всички нейни прояви и форми на проявление, да се постига подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.
Консултациите ще се извършват след попълване и подаване в БТПП на писмена заявка от заинтересованото лице, занесена лично, чрез писмо или интернет, съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи на министерства, държавни органи и органи на местно самоуправление и др. Въпросите трябва да се конкретни и точни, за да им се отговори кратко, бързо и изчерпателно.

Освен това в консултацията се съдържа и предложение за възможни действия по представения въпрос. Отговорите ще се получават от 6 до 24 ч. , от подаване на заявката.
Според специалистите има цели теми и кръгове от въпроси, които са непонятни за голяма част от обществото, а освен това понякога е абсолютно невъзможно и много сложно на по-общи въпроси да се отговори изчерпателно и кратко.
Цветан Симеонов, председател на БТПП, уточни, че този проект е дългогодишен и се фокусира върху сивата икономика в България. Осъществява се с цел да се проследят факторите, пораждащи сивата икономика, да се намерят начини, чрез които може да се достигне до тези, които вегетират в нея.
Председателят изрази убедеността си, че тези консултации с висококачествено обслужване ще намерят добър прием в деловите и синдикалните среди.
Иван Нейков, представител на консултантския консорциум, подробно представи механизма за предоставяне на услугата, както и тематичния ѝ обхват. По думите му именно недостатъчното ниво на информираност води до конфликти и понякога до неволно участие в сивия сектор на трудовоправните осигурителни отношения. Ето защо услугата -информацията ще предоставя възможност да се установи дали правото на работника е нарушено, какви са вариантите на решение, както и евентуално да се защитят аргументирано неговите интереси. Той образно обясни, че информацията и сивата икономика са вода и огън и колкото повече е водата, толкова по-малък е огъня, с неговите поражения.
Според Беата Папазова, ръководител на проекта, това е начина да се набележат конкретни мерки за противодействие на проявите в сивата икономика в трудовоправните осигурителни отношения. Това е пътя да се промени обществената нагласа на толериране на тези прояви в тази област, да се повиши обществената нетърпимост към тях, обобщи тя .
През официалния сайт на  БТПП писмената заявка може да се изтегли дори като файл, а може и да се попълни онлайн.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар