понеделник, 9 юли 2012 г.

ДСОПЛ - отчетно събрание


Управителният съвет на ДСОПЛ проведе своето отчетно събрание на 23.юни 2012 г..То имаше кворум и протече при дневен ред от 3 точки, а именно:
-Отчет за дейността на УС на ДСОПЛ за периода: 01.05.2011г. - 31.05.2012г.;
-Отчет за дейността на Контролната комисия;
-Разни.
В началото на своето експозе д-р Володя Василев, председател на сдружението съобщи, че независимо назначения финансов одит на дейността му той е направил и свой собствен като подчерта, че от пререгистрирането на сдружението на 25.07.2011 г. до 28.09.2011 г. не е предадена цялата документация от предишното ръководсво, което изключително е затруднило не само дейността на сегашния УС, но и самата пререгистрация. Към днешна дата, все още очакваме да ни бъдат предоставени част от документите, каза той.
По думите му независимо различните междуличностни отношения сдружението все пак е успяло да заработи сравнително ефективно и да формулира своите приоритети по които работи и до момента, макар и с променлив успех.
Първата от поставените пет цели и задачи за реализация е защита на професионалните интереси на членовете на сдружението, по която д-р Василев отчете активната участие на ДСОПЛ в различните форуми и прояви на БЛС, експертното им участието по преговорите с НЗОК, участието им и в различни групи в Русе и Плевен по въпросите на проблемите с неотложната и спешна помощ в страната, становището им по наредба 40 и относно неблагоприятните лекарски практики, категоричната им позиция, по отношение на 24 часовото обслужване на населението с медицинска помощ, което трябва да е задължение на държавата, а не на самоосигуряващите се де факто частни лица и против отвързването на потребителската такса от минималната работна заплата.
Той припомни и за изпратената от тях Петиция до Омбудсмана на страната и до Европейският Парламент за не признаването на придобития през тези години лекарски стаж. Като абсурдното определи искането, лекари които работят 10 години и повече години като ОПЛ по НРД да имат пилотен стаж като новозавършващи и все едно студенти.
Председателят на софийското сдружение отбеляза, че като продължение на защита на професионалните интереси на своите членове ДСОПЛ заедно със СЛК са участвали в работна група между БЛС и Столична Общинна, за решаването на проблемите с режийните и договорите за наем на Софийските ОПЛ в бившите поликлиники, но към днешна дата комисията не работи, най-вече поради липсата на добра воля във общинските съветници.
Той обаче посочи като изключително позитивен резултат и постижение подобряването на взаимоотношенията между ДСОПЛ и НСОПЛБ, през тази една година, тяхното участие в Национален съвет миналата година и символичното им домакинство на двете конференции на НСОПЛБ в София през изминалата година.
По втората приоритетна задача-Участие в конференции, издигащи професионалното ниво на ОПЛ в София, на местно и международно равнище, д-р Василев отчете също така и двете планови научни конференции, а именно - IV-та през октомври на 2011 г. и V-та през март т. г. Участието на софийското сдружение, както в международния конгрес по Обща медицина, организиран от Националното сдружение в град Пловдив, в края на м. г., така и в международният конгрес на ОПЛ от Югоизточна Европа в гр. Охрид и впечатленията им от посетената амбулатория по Обща медицина в Охрид.
Стана ясно, че в Македония ОПЛ работят 8 часа дневно, от които два са за домашно посещение, но получават по добро заплащане от българските ОПЛ. Освен това те нямат 24 часово задължение за медицинско обслужване на пациентите, което е поето от държавата и не правят имунизации, тъй като и тази дейност е поета от съответните държавни служби, а ре формата в Спешната помощ е направена още преди две години.
Според него изводът, който резонно се налага от всичко това е, че в България има информационно затъмнение за примерите на държавната политика в съседни на страната ни държави.
Ето защо ръководството на ДСОПЛ е твърде убедено от полезността и е обединено от идеята за наложителни в близко бъдеще срещи с колеги от държави до България, които са в Европейският съюз като например Румъния, Гърция, Словения, за да се получи лична информация за техният опит.
Участие на ДСОПЛ в Българското Балинто Общество, член на Международната Балинтова Федерация, профилактика на синдрома на изпепеляване при ОПЛ, с участие в Балинтови групи и организиране на Балинтови семинари е третата важна задача за реализация, продължи д-р Василев като направи кратка ретроспекция на проведените балинтова групи в столицата и страната до момента.
Той подчерта, че УС на ДСОПЛ напълно споделя разбирането, на по-голямата част от членовете, за важност а на превенцията на синдрома на професионално изпепеляване.
В тази връзка, участието на лекарите на Обща практика в Балинтови групи, където се разглеждат и осъзнават процесите и отношенията които текат между лекарят и неговият пациент, са най-добрата профилактика на синдрома на изпепеляване на ОПЛ, бе категоричен д-р Василев.
Той сподели, че началото на юни тази година, ОПЛ от ДСОПЛ и Пловдив са участвали в първата срещата на Международната Балинтова Федерация в София.
По време на нея д-р Ясен Тончев е представил на английски случай, който е бил дискутиран с голям интерес. В края на конференцията участниците са получили лични покани за подобни предстоящи събития и са били насърчени да продължат успешната си работа с Българското Балинтово Общество и Международната Балинтова Федерация.
По отношение на четвъртия приоритет - Организационен опит и въвеждане на организационно консултиране на ДСОПЛ и работа в заседанията на УС с помощта на външен консултант, председателят на сдружението заяви, че това е може би
най-прогресивната и реално въведена практика за нов принцип на работа в УС и с координаторите, основана на: въвеждането на стратегия, която подпомага и улеснява изпълнението на работните задачи, допринася за подобряване на отношенията между членовете на УС и координаторите, повишава разбирането към процесите, които повлияват отношенията, поставя ясни граници и правила и изисква поемане на отговорност.
Макар, че извода от проведения в Банкя семинар, по организационно консултиране, в началото на годината е, че УС не работи добре и пълноценно, губи се време в емоция и междуличностни отношения, хората прегарят бързо и се изчерпват.
Председателят на ДСОПЛ обяви, че от новото ръководство са заварени и доста липси от рода на: сайт на сдружението, единен регистър, правилник на работа на УС, ясен регламент на работа и координиране.
Но още от самото начало, въпреки трудностите той д-р Тончев, зам.председател на сдружението, с голямо търпение и постоянство успяват да създадат електронен сайт, който обаче от 31.05.2012 вече не работи по неясни причини.
По последната, но не по важност, цел - Приоритети и насоки в развитието на ДСОПЛ, д-р Василев информира присъстващите в залата ОПЛ, че, УС на ДСОПЛ е отправил покана за среща към здравният министър Десислава Атанасова, като в писмото до нея са изложени основните проблеми на ОПЛ от София, но до сега все още нямат отговор. Той отново припомни за какво именно настояват те:
-въвеждане на потребителска такса за всички здравноосигурени лица, като за групите от населението, които са освободени от нея, държавата да намери начин и форма на заплащането и;
-в предстоящия НРД 2013 да бъде записан 8 часов работен ден, тъй като средната възраст на общопрактикуващите лекари в София е 50 години и те нямат физически и психически капацитет да извършват прегледи 24 часа в денонощието. А освен това и искат да ползват нормално работно време и задължителната след 12-тия час по Кодекса на труда почивка;
-крайно наложително остойностяване на лекарския преглед в доболничната първична медицинска помощ и неговото заплащане в крайната спецификация, защото към момента 70% от прегледите на общопрактикуващите лекари не се заплащат;
-спешни мерки и решение по отношение на некоректните договори и наеми предлагани на столичните ОПЛ в поликлиниките, което допълнително затруднява тяхната работа;
-ОПЛ в София, които работят над 10 год. по НРД с НЗОК, като изпълнители в доболничната първична медицинска помощ, и като такива разпознати и оторизирани от нея и държавата да бъдат освободени от пилотен стаж, за да се явяват за специалност по обща медицина. В тази връзка УС на ДСОПЛ категорично настоява от здравния министър за бързи промени в наредба №34 за специлизациите и след успешно завършен цикъл на обучение и положени колоквиуми ОПЛ да могат да се явяват директно за специалност.
Д-р Василев представи подборно и финансовия отчет на сдружението.
Оповестените данни убедително доказват, че приходите са нараснали двойно, че е създадена добра организация и има достъп до информацията.
В заключение на своето експозе д-р Василев акцентира, че УС на ДСОПЛ е убеден, че успех може да се постигне само ако се работи съвместно, заедно с всички членове на сдружението, но в дух на партньорство и доверие.
Д-р Галя Йочева, председател на Контролната комисия, представи отчетът и, в който бе записано, че УС на сдружението е заседавал при наличие на кворум, въпреки отсъствията на едни и същи лица, които впоследствие се явяват като „последна инстанция” в критиките си към тези, едни и същи хора, които вършат цялата работа. Отчетен бе приносът на д-р Василев за консолидиране на сдружението и за изкристализиране на идеите и позициите, които ОПЛ днес все повече от всякога са решени да отстояват и защитават и от комисията бе дадена положителна оценка за дейността на УС на ДСОПЛ и неговия председател.
В дискусията бе дадена заслужено положителна оценка на отчета като бе посочено, че той е добре структуриран и изчерпателен. Подсказано бе, че първата среща трябва да е с ОПЛ от Румъния като се разшири постепенно обхватът на контактите с ОПЛ от съседните ни държави, за да се вземе от тях доброто за нашата страна.. Поставен бе въпросът има ли стратегия и план, както и подготвени хора, които ще работят активно за интересите на сдружението. Попитано бе дали ОПЛ са наясно как искат да работят – по-малко, за да са повече парите или да работят още повече, за да искат много повече пари. Казано бе, че България е на последно – 80 място по зависимост на печата в света. Поставен бе и въпроса да се направи анкета сред ОПЛ дали искат 8 часов работен ден.
Някои ОПЛ заявиха, че трябва да се направи всичко възможно, за да се промени здравно осигурителният модел и да се даде възможност на ОПЛ, над тези 8 часа работа с НЗОК, ако желаят да работят и свободно.
Други бяха по-крайни, че когато се дава свобода на роба по рождение, той иска да си е роб и че ако робовладелското общество трябваше да бъде свалено с анкета от робите това нямаше да стане. А най-крайните заявиха, че сателитните структури на БЛС не вършат никаква работа и са просто памперсите на всяко едно правителство у нас и че е крайно време вече да се премине към по решителни протестни действия.
Трети ОПЛ бяха категорични, че нещата могат да се променят отвън само тогава, когато се променят вътре т. е. ОПЛ, когато заработят единно, без емоции, без омаловажаване трудът на другите и без кармоли. Само тогава не ние, а който и да е здравен министър ще се моли за среща с нас, заявиха те.
След дискусията ОПЛ приеха с мнозинство отчета на УС на ДСОПЛ и на Контролната комисия.
В края на събранието д-р Василев съобщи, че предвижда две работни срещи на УС на ДСОПЛ съответно през юли и август. Той предложи отчетно-изборното събрание, което предстои да се проведе през октомври да се обедини с научната конференция с цел да се привлекат повече ОПЛ. Предложи още да се проведе и тиймбилдинг само за УС на ДСОПЛ и Контролната комисия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар