събота, 17 декември 2011 г.

11 785 медицински и финансови проверки е извършила НЗОК за 9 месеца


НЗОК е извършила през деветте месеца на годината на своите договорни партньори за извънболнична медицинска помощ и за дентална помощ..
Най-голям е броят на извършените проверки в Пловдив, София-град и Плевен. Най-много нарушения са констатирани в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Плевен.
В индивидуални и групови практики на лекари от първичната извънболнична помощ са направени 3898 проверки.
3221 са проверките сред медиците от специализираната извънболнична помощ, която включва индивидуални и групови практики, диагностично-консултативни и медицински центрове, както и медико-диагностични лаборатории.
Направени са и 4666 проверки на лекари от първичната и специализираната дентална помощ.
За периода са проверени 96% от договорните партньори на НЗОК в доболничната помощ и 82,1% - в денталната.
При 7344 от проверките са констатирани общо 20106 нарушения.
Най-често срещаните нарушения, направени от личните лекари, са свързани с условията и реда за оказване на медицинска помощ по повод диспансерното наблюдение на пациентите. Това означава, че не е спазен алгоритъмът, договорен с БЛС в Националния рамков договор. Контрольорите са установили и пропуски при профилактичните прегледи, като на пациентите не е предоставян пълният пакет при провеждане на прегледа, съгласно Наредбата за профилактика и диспансерно наблюдение на МЗ.
По повод твърдението на НСОПЛБ, че служители на Районните здравноосигурителни каси са налагали глоби на лични лекари заради неявяване на техни пациенти на профилактични и диспансерни прегледи, НЗОК уточнява, че това не отговаря на истината. Разгласяването на подобна заблуждаваща информация не е в полза нито на пациентите, нито на лекарите, нито на НЗОК.
Пропуски в алгоритъма на диспансерното наблюдение на пациентите са най-честите нарушения, констатирани в работата на лекарите-специалисти. Друго нарушение е дублиране на графика за работа на един и същи лекар, работещ по договори за извънболнична и болнична медицинска помощ. В някои от случаите не са назначавани консултации с друг специалист. Установено е и неправомерно заплащане или доплащане от пациенти на дейности, заплатени по договор с НЗОК, както и неспазване на графика за обслужване на пациентите.
При лекарите по дентална медицина са констатирани нарушения по отношение на изискванията за извършване на обстоен профилактичен преглед и неоказване на договорената по вид и обем дентална помощ.
През отчетния период в НЗОК са получени 90 жалби от пациенти, договорни партньори или институции. Основно жалбите са по повод качество на оказаната медицинска помощ, неспазване на условията и реда за диспансерно наблюдение, отказ за издаване на служебна бележка за извършени имунизации на децата, възникнали морално-етични проблеми между лекар и пациент, неоснователно заплащане на потребителска такса и неспазване на графика за работа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар