събота, 19 ноември 2016 г.

Инфекционист от ВМА с монография за температурата с неизвестен произходИзлезе от печат монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход” с автор Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. - инфекционист в Клиниката по инфекциозни болести към ВМА-София.
На 327 страници д-р Баймакова подробно обобщава, представя и анализира наличната научна информация за неясните фебрилни състояния.
Рецензенти на монографията са проф. д-р Камен Плочев (Специалист „Инфекциозни болести”), проф. д-р Ива Христова (Специалист „Микробиология и вирусология”), проф. д-р Ирена Костадинова (Специалист „Нуклеарна медицина”) и доц. д-р Милена Карчева (Специалист „Епидемиология на инфекциозните болести”).
Фебрилитетът е основна проява на острофазовия отговор, развиващ се в човешкия организъм в резултат на различни фактори на въздействие. Наличието на треска от дълбока древност е било асоциирано с прояви на инфекция. Детайлното изучаване на фебрилната реакция позволява обогатяването на познанията за механизма и причините довеждащи до фебрилитет. Клиничният признак повишена телесна температура е състоянието, за което пациентите най-често търсят медицинска помощ. Острите фебрилни състояния в голяма степен от случаите са самоограничащи се процеси и много често добрата диагностика успява да улови причината навреме и да се приложи специфичното лечение. Въпреки това, една немалка част от пациентите с фебрилитет боледуват дълго време. Множеството консултации и безцелни изследвания не могат да установят точната причина за тяхното състояние.
Именно тези медицински състояния в научната литература се наричат неясно фебрилно състояние (НФС). През изминалите 55 години от оформянето на дефиницията за НФС от Robert G. Petersdorf  и Paul B. Beeson през далечната 1961г., учението и познанията за това състояние постоянно се допълват, обогатяват и разширяват полето си на действие.
Предвид разнородните причини, презентиращи се като НФС голям кръг от специалисти и ресурси са ангажирани в изясняването на тази загадка при всеки конкретен случай и пациент. Списъкът на възможните причини за НФС наброява повече от 200 различни заболявания и постоянно се увеличава чрез прибавянето на нови такива. НФС е сериозно предизвикателство за всеки лекар, това е пъзел с много неизвестни и един дълъг криволичещ път, който трябва да извървят пациентът и неговият лекар заедно с взаимно доверие и надежда за разшифроване на казуса. Постигането на успех в това начинание е възможно и благодарение на подкрепата на силен екип от специалисти в различни сфери на медицината, които да подпомогнат сглобяването на отделните елементи в неясната картина. Нужно е търпение, постоянство и ясна мисъл плюс добри познания, за да се достигне до финалната цел – откриване на точната причина за неясния фебрилитет и поставяне на окончателната диагноза. Именно изброената компилация от фактори бяха водещите мотиви за написването на този научен труд.
Целта на монографичния труд е да бъде подпомогнато изучаването и разбирането на проблема „фебрилитет с неизвестен произход”, както и да се намери приложение на теорията в практиката на лекаря. В тази връзка освен всички теоретични постановки по темата са представени и първите за страната ретроспективно и проспективно проучвания на неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти.
Монографията е предназначена за широк кръг от специалисти: експерти по инфекциозни болести, вътрешни болести, ревматология, онкология, медицинска паразитология, нуклеарна медицина, педиатрия, микробиология, вирусология и други специалисти.
--------
Д-р Магдалена Баймакова завършва ОКС „Магистър” по специалността „Медицина” през 2008 г. в Медицински университет – София. През декември 2013 г. придобива специалност „Инфекциозни болести” и права на специалист от 01 януари 2014 г. През февруари 2016 г. д-р Баймакова защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” по научна специалност „Инфекциозни болести”.
До момента е печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и два пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. Стипендиант по програмата наБЛС за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014 г. Избрана за Млад медик на 2015 г., конкурс организиран от МЗ, БЛС, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор.
Д-р Баймакова има публикувани над 45 пълнотекстови реални научни публикации в български и чужди научни списания (в над 30 от научните публикации е самостоятелен или първи автор). Изнесла е над 20 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар