петък, 25 април 2014 г.

Пулмолози от страната разискваха важни аспекти на Хроничната обструктивна белодробна болест
Данни на Европейската агенция за околната среда сочат, че четири от петте най-замърсени града в Европа са български, което води до повишаване на броя пациенти, засегнати от Хроничната обструктивна белодробна болест

 
Пулмолози от страната се събраха на експертен форум в гр. Несебър, организиран от Българското Дружество по Белодробни Болести и фармацевтична компания Бьорингер Ингелхайм България. Фокусът на срещата бе дискутиране на различни проблеми, свързани със заболяването Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и представяне на последните новости в лечението му.
Важни акценти в научната програма бяха Синдромът на припокриване на ХОББ и астма, превенцията на екзацербациите на ХОББ и актуализираната версия на документа GOLD.
Срещата откри председателят на Българското Дружество по Белодробни Болести – доц. Явор Иванов, който сподели тревожния факт, че според последната оповестена класация от Европейската агенция за околната среда, от петте най-замърсени града в Европа, четири са
български. Изводът, който се наложи бе, че замърсяването на въздуха, наред с тюнопушенето са пряко свързани със заболяването ХОББ. 
Проф. д-р Матиас Флезар от Словения в  презентацията  си– Синдром на припокриване на ХОББ и астма обърна внимание на методите за диагностика и отдиференциране на астма и ХОББ, като акцентира, че бронходиалататорният тест не е достатъчно информативен, а спирометрията показва сходни резултати при двете заболявания.
Гост-лекторът сподели, че при избора на лечение на пациентите със Синдром на припокриване на ХОББ и астма е изключително важнa превенцията на екзацербациите.
Друга важна дискусионна тема  бе фенотиповете при ХОББ, на които специално внимание обърна доц.Коста Костов – член на специализирания екип изработил последната редакция на националните препоръки за диагноза и лечение на ХОББ.
„Проблемът „фенотип“ все повече концентрира вниманието на пулмолозите по света, а също и у нас. Фенотиповете имат отношение към прогнозата и изхода от болестта. Всеки клиничен фенотип трябва да има различен, специфичен тип терапия“, обясни той. Тази концепция е в подкрепа на становището, че ХОББ е комплексно заболяване и всеки пациент се нуждае от индивидуален подход в лечението. „За лечение според  фенотипа на ХОББ, обаче, трябва да имаме ясни критерии“, заяви доц. Костов и посочи примери за множество фенотипове, цитирани в литературта, сред които и този на „честите екзацербатори“.
„Екзацербациите на ХОББ и специфичният пациентски фенотип“, бе  лекцията на доц. Йордан Радков, ръководител клиника по „Пневмология и фтизиатрия.“ при МБАЛ „Св. Марина“- Варна, който посочи, че в етиологията на обострянията на заболяването, само 20% се дължат на неинфекциозни причини. Специалистът постави въпроса: „Възможно ли е прогнозирането на екзацербациите на ХОББ?“ и представи примери за клинични и лабораторни маркери за разпознаване на „честите екзацербатори“. В продължение на темата за екзацербациите, доц. Денчо Османлиев, вационален консултант по пневмология и фтизиатрия, СБАЛББ „Св. София“, гр. София, представи клиничните доказателства в полза на ефикасността на дългодействащия антихолиноергик tiotropium в превенцията на обострянията на ХОББ.
Предотвратяването на екзацербациите е един от ключовите фактори за понижение на риска, свързан с ХОББ. Над 17000 пациенти с ХОББ са проследени за ефекта на tiotropium върху обострянията в целенасочени, контролирани проучвания от фаза III. Tiotropium понижава риска от екзацербации на ХОББ и следователно може да намали употребата на здравни ресурси, свързани с болестта при пациенти с умерено тежка до тежка форма на ХОББ.
В дългосрочното клинично изпитване UPLIFT® за оценка на риска от екзацербации при популация с ХОББ, включваща пациенти от стадий II до IV по GOLD, е установено, че tiotropium Handi Haler® 18 µg значимо удължава времето до първата екзацербация на ХОББ с 4,2 месеца и също значимо понижава риска от обостряния на ХОББ за 4-годишния период на проучването.
В друго клинично изпитване: POET-COPD®-пряко сравнително проучване за директно сравнение на ефектите на tiotropium Handi Haler® 18 µg и salmeterol върху риска от умерено тежки и тежки екзацербации за период от 1 година, се доказа, че, tiotropium намалява риска за умерени до тежки екзацербации с 17% повече спрямо salmeterol, а риска за тежки екзацербации на ХОББ – с 28% повече в сравнение с контролата.
Какви са обаче доказателствата за tiotropiumRespimat®5 µgв тази насока? Отговор на този въпрос дават две клинични изпитвания: 205.372 на BoehringerIngelheim и TIOSPIR®. Резултатите от проучването 205.372 показват, че при 1-годишно проследяване, лечението с tiotropium Respimat®g постига основната крайна цел на изпитването – значимо удължаване на времето до първа екзацербация с 31% в сравнение с плацебо.В клиничното изпитване TIOSPIR® се доказа, че няма разлика между сравняваните терапевтични групи във времето до първата екзацербация на ХОББ (~ 2 години) за tiotropiumRespimat 5 µg и за tiotropium HandiHaler® 18 µg.
Основните предимства на единствения по рода си инхалаторRespimat®SMI (SoftMistTMInhaler – инхалатор тип „фина мъгла“) бяха представени от проф. д-р Димитър Попов. Освен високата фракция фини частици и доброто отлагане на доставяния медикамент в прицелното място – малките дихателни пътища, Respimat® SMI осигурява и продължително състояние под формата на аерозол (~1,5 секунди), което улеснява инхалацията.
В рамките на Форума, доц. д-р Владимир Ходжев, началник на Клиника по пулмология в УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, представи исторически преглед на промените в документа GOLD, глобална стратегия за диагноза и контрол на ХОББ, от създаването му през 2001 г. до последната му актуализация от началото на 2014 г. Именно в последната версия на GOLD, за дълго действащия антихолиноергик tiotropium, е записано, че „няма разлика по отношение на смъртността и честотата на екзацербациите, когато се сравняват tiotropium, доставян чрез инхалатор за сух прах и tiotropium, доставян чрез RespimatSMI”.0 Доц. Ходжев постави въпроса „дали категоризирането на пациентите в групите A, B, C и D по GOLD е в помощ в ежедневната лекарска практика на пулмолозите при определяне на терапевтичните стратегии при ХОББ?“. Той подчерта, че „GOLD е процес – система в развитие и на редица въпроси, свързани със заболяването, все още се търсят отговори“.
Тревожен е фактът, че честотата на ХОББ нараства в световен мащаб, основно поради тютюнопушене и излагане на вредни емисии, отделяни при използването на горива с органичен произход. Заболяването е сред водещите причини за смърт в много държави. През 1990 г., ХОББ е била шестата по честота причина за смърт, но прогнозата за бъдещето е ХОББ да заеме третото място в тази класация, след сърдечните заболявания и инсулта. Лечението може да облекчи оплакванията, свързани с ХОББ, така че, пациентите да могат да извършват своите ежедневни дейности и да бъдат предпазени от влошаващите прогнозата екзацербации. Наред с лечението, обаче, е необходима и цялостна промяна в поведението и начина на живот. Борбата с ХОББ остава отворена за дискусии тема, която не бива да бъде подценявана, за да не бъдат обременени следващите поколения с тежкото наследство на последиците от социално значимото заболяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар