вторник, 15 ноември 2011 г.

Служителите от екипа на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник се обявяват против преминаването на тяхното звено към областната болница.


 Екипът на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник изпрати протестна декла­рация до председателя на Бъл­гарския лекарски съюз

Медиците смятат, че ако станат зависими от нестабил­ните бюджети на болниците, средствата за Спешна помощ ще се свият. Причината е в то­ва, че лечебните заведения са търговски дружества и няма инструментариум, който да ги задължи да разходват голяма част от парите си за Спешна помощ. Съкращения на екипи­те и пренасочване на медици­те от Бърза помощ към свобод­ните места за лекари и други специалисти в отделенията, ог­раничаване на достъпа до ква­лификационни курсове и спе­циализации, ниски възнаграж­дения и премахване на социал­ните придобивки са притесненията на екипа, залегнали в ос­новата на протеста.
"Спешната помощ е част от системата за национална си­гурност и нейното децентрали­зирано управление и финанси­ране е недопустимо. Това е ко­нюнктурно решение, което ни отнема идентичността. Меди­цинското обслужване на насе­лението няма да се подобри, напротив - според изисквания­та на Търговския закон и Здравната каса болниците ще бъдат принудени да обслужват само здравноосигурени па­циенти, а това е в противоре­чие със Закона за здравето, Наредбата за оказване на спешна помощ и Хипократовата клетва", се твърди в декла­рацията.
Протестиращите са катего­рични, че липсата на пари не може да бъде основание за неприлагане на закона, а здра­вето на хората не е обект на търговия.
 
Любомира Пелова
В-к "Струма"

Няма коментари:

Публикуване на коментар