неделя, 5 февруари 2017 г.

НЦОЗА създава три национални здравни регистърапо проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014.
Регистър на пациентите с редки болести
Той предоставя възможности за въвеждане и актуализиране на информация за списъка на редките болести, утвърден МЗ. Обхватът му включва въвеждане, актуализация и поддържане на медицинските досиета на пациентите с редки болести, както данните за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването, така и други данни, свързани с него.
Основните потребители на този регистър ще бъдат оторизирани лица от експертните центрове (лекари, административен персонал и др.), които ще въвеждат данни в регистъра, ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ, които ще отговарят за изготвяне на справки от регистъра.
Регистър на пациентите с диабет
Той също ще включва медицински досиета (с бази данни за лечението на диабета и резултатите от него, за възникналите усложнения вследствие на заболяването и други данни, свързани с диагнозата и пациента), но на пациенти с диабет. Ще бъдат обхванати пациентите с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и др.
Достъп до регистъра ще имат оторизирани лица (общопрактикуващи лекари и медицински специалисти), които ще въвеждат данни в регистъра, ще могат да преглеждат и да актуализират медицинските досиета на пациентите с диабет. Информацията в регистъра ще може да бъде използвана и за изготвяне на анонимизирани справки и статистически данни от ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ.
И двата регистъра ще послужат като сериозна основа и ще спомогнат за прилагането на адекватни здравни политики в областта на лечението и профилактиката на тези заболявания.
Регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП)
НЦОЗА изгражда първия по рода си регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП), като базови станции за мобилна комуникация, както и други комуникационни предаватели.
 Регистърът ще предоставя:
-надеждна информация за разположението им  на територията на цялата страна;
-навременни и достоверни данни за нивата на ЕМП в околната среда.
 По този начин населението, местните власти и контролните органи ще разполагат с актуална и пълна информация.
Особено важни са районите, където населението или отделни лица със здравословни проблеми са особено чувствителни или има изявен обществен интерес към комуникационните източници, монтирани в близост до училища, болници, места за отдих и почивка, рехабилитационни центрове, детски градини и други чувствителни райони.
Част от данните в регистъра ще са публично достъпни: местоположение и визуализация на самите източници, които ще са нанесени върху електронна карта на населеното място (Google maps). Публично достъпни ще са и данните за нивата на електромагнитни полета, като за регистъра те са събирани чрез точкови измервания и мониторингови станции.
Разработената система за регистриране на източниците на електромагнитни полета, на техните нива и разпространение ще бъдат в основата на оценяването и управлението на здравния риск. 

Снимка: Flip.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар