събота, 16 май 2015 г.

Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците с цел по-голяма прозрачносттова предвижда проектопостановление на МС - публикувано на сайта на МЗ за обществено обсъждане.
Специално за целта предстои да бъде създадена нова дирекция - "Централно звено за договаряне и администриране".
В качеството си на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
"Здравеопазване" (ЦОВОПСЗ) министърът ще планира, подготвя и провежда процедури за възлагане на обществените поръчки за лекарства и ще сключва рамкови споразумения от името на болниците. Те обаче ще определят изпълнител, чрез използване на електронен търг и ще сключват индивидуални договори.
Здравният министър ще има правомощието да контролира изпълнението на рамковите споразумения по отношение на спазването на условията им – цени, количества, срокове за изпълнение и други.
Документът предвижда и възможност при необходимост здравният министър да провежда процедури по сключеното рамково споразумение от името и за сметка на болниците чрез електронен търг.
Здравният министър трябва да осигури, до една година от влизането в сила на постановлението, възможност за провеждането на е-търг, чрез интегрирана информационна система – онлайн платформа за електронна търговия за нуждите на болниците.
От проектопостановлението става ясно, че до сключването на рамково споразумение по реда на постановлението лечебните заведения ще осигуряват лекарствата си по досегашния ред, а заварените рамкови споразумения и договори със същия предмет, сключени от мениджмънта на болниците, ще запазят своето действие за срока, за който са сключени, освен ако бъдат прекратени преди изтичането на срока им. В мотивите на проекта се посочва, че въвеждането на електронното възлагане на обществени поръчки ще улесни участието на всички търговци на едро, ще доведе до увеличаване конкуренцията и постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора. А разширеното използване на електронни способи и средства и интегрирането на платформата със съществуващите електронни регистри ще допринесе за пълна публичност и прозрачност за ефективно противопоставяне и недопускане на корупция в сектора.


Няма коментари:

Публикуване на коментар