четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Държавата не се ангажира с реализацията на младитеДейностите на държавните органи за насърчаване на заетостта не са достатъчно ефективни и не осигуряват условия за по-добра реализация сред завършилите висше образование. Създадени са условия за пренасищане на пазара с кадри от едни
специалности и недостиг от други т. е. има несъответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, показва одитът на Сметната палата за периода 2009 - 2012.
Според него това създава риск за неадекватни управленски решения при разработване на стратегии и политики в областта на пазара на труда и на висшето образование.
В одита се казва още, че в закона за висшето образование не са дефинирани функциите на държавата по обвързване на приема на студентите с потребностите на пазара на труда, ефективното участие на държавата в управлението на висшите училища, санкции, участие на представители на студентите и бизнеса в състава на Акредитационния съвет.
-------

Само една четвърт от завършилите университет в последните 4 години са назначени на позиции, за които наистина се иска висше образование.
Близо половината от завършилите, които въобще са успели да си намерят работа, са назначени на длъжности, които категорично изискват по-ниска степен на образование.
Така младежите в много малка степен могат да приложат онова, което са научили в последните 4 години.
От 227 203 завършили на длъжност, изискваща диплома от вуз, работят само около 56 000.
Най-добра реализация имат завършилите "Здравни грижи", "Фармация" и "Теория и управление на образованието", но и при тях работещите по специалността не превишават 57%.Най-много млади хора завършват икономика.
От малко над 55 000 едва 12 473 са назначени на длъжност за висшисти. Това означава, че четирима от всеки пет икономисти се трудят на позиция, която е под нивото на образованието им. Половината млади икономисти дори категорично са назначени на позиция, за която се иска по-ниско образование. Най-голям е приемът в "Социални, стопански и правни науки", тоест икономисти, администратори и юристи са около една трета от студентите ни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар