понеделник, 11 февруари 2013 г.

Кабинетът си възложи домашното до юниПравителството определи законодателната си програма, която трябва да изпълни до юни 2013-а. То ще разгледа 36 проекта в този период. От тях 27 са за изменения и допълнения в действащи закони, три са нови нормативни актове, а останалото - ратификации на международни документи. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма подготвя законопроект за иновациите. Негова основна задача е да създаде условия за стимулиране на вложенията в иновации и в научноизследователска и развойна дейност, както и да гарантира устойчивост на политиката. Екипът на министър Томислав Дончев пък работи върху законопроект за управление на средствата от ЕС, чиято цел е да уреди обществените отношения, свързани с координацията, управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на средствата от евро-фондовете. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова например ще предложи нов закон за здравното осигуряване, който да въведе европейски норми, свързани с упражняването на правата на пациентите при транс-гранично здравно осигуряване, и да улесни признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членка. Сред останалите проекти, които ще бъдат разгледани от Министерския съвет и предложени за одобрение от Народното събрание, са промените в Кодекса на труда, в законите за здравословни и безопасни условия на труд, за насърчаване на заетостта, за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за здравето, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за вътрешния одит в публичния сектор, за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, за устройство на територията, за пътищата и други. Промени ще има и в ДОПК, и в Наказателния кодекс.

В."Банкер"

Няма коментари:

Публикуване на коментар