събота, 17 декември 2011 г.

Министерският съвет одобри Методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ


по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), съобщи пресслужбата на кабинета. Те са съобразени с последните с изменения и допълнения на Наредба 40/2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ, в болничната медицинска помощ и в извънболничната дентална помощ са сходни с тези, приети с ПМС 304/2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55,ал. 2, т. 2 от ЗЗО.
Съдържанието им е съобразено с измененията в нормативната уредба, както и с действащите за 2012 г. разпоредби относно разработването и приемането им.
Методиките за остойностяване залагат механизъм за изчисления на обемите и цените на медицинските и денталните дейности в зависимост отчетените и заплатени дейности от предходните години, изчисления на реимбурсните цени на база прогнозни обеми
в зависимост от спецификата на дейностите: първична, специализирана, медико-диагностична, болнична и дентална.
Методиките за заплащане определят реда, начина и сроковете на заплащане на договорената и извършена от изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар